کمیته انتصابات و جبران خدمات

  • در اجرای ماده ۱۰ آیین نامه "حاکمیت شرکتی در موسسات بیمه" و دستورالعمل آن، شرکت دارای کمیته انتصابات و جبران خدمات می‌باشد.