کمـیـته ریـسـک

      • در اجرای ماده ۱۰ آیین نامه "حاکمیت شرکتی در موسسات بیمه" و دستورالعمل آن، شرکت دارای کمیته ریسک می‌باشد.
      •