‌

علیرضا مشکلاتی

علیرضا مشکلاتی

سرپرست معاونت فنی

 تلفن: 88108071 - داخلی 999

اسد اسدی

سرپرست معاونت توسعه کسب و کار

 تلفن: 88108071 - داخلی 333

احمد امامی دانالو

سرپرست مدیریت فناوری اطلاعات

تلفن: 88108071 داخلی 601

پرستو مصطفایی

سرپرست مدیریت امور مالی

 تلفن: 88108071 - داخلی 301

مهرداد بسطامی

سرپرست مدیریت سرمایه گذاری

تلفن: 88108071 - داخلی 701

حمید گلاب شکر

سرپرست مدیریت اتکایی داخلی

 تلفن: 88108071 - داخلی 270

حمیدرضا نوروزی

سرپرست مدیریت سرمایه انسانی

 تلفن: 88108071 - داخلی 998