فرایند ورود شرکت بیمه اتکایی ایران‌معین به فرابورس

 

   با عنایت به اقدام برای پذیرش شرکت بیمه اتکایی ایران‌معین در بازار دوم فرابورس ایران و در راسـتای اجرای الـزامات شـرکت فرابـورس و سازمان بورس و اوراق بهادار (نامه‌های شماره 164468 /5/00 مورخ 26 /1400/08 و شماره 93790 /122مورخ 1400/08/30 ابلاغی به شرکت) و موافقت بیمه مرکزی ج.ا.ایران (طی نامه شماره 155207 /602/1400 مورخ 1400/09/22)، به موجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/09/24 شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و اساسنامه شرکت اصلاح گردید. تغییر شخصیت حقوقی شرکت در تاریخ 1401/01/20 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش به ثبت رسید. شرکت بیمه ایران معین در تاریخ 1401/10/10 به عنوان شرکت سهامی عام نزد سازمان بورس ثبت گردید، پذیرش شرکت در فرابورس ایران در جریان می باشد.