سیاست‌های اعطای پاداش

 

  •  پاداش اعضای هیأت مدیره
 
پاداش هیأت مدیره هر ساله توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت تعیین و از طرق مقتضی اطلاع رسانی می‌شود.
   
  • حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره
 
حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره هر ساله توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت تعیین و از  طرق مقتضی اطلاع رسانی می‌شود.