مدیـریت حسـابرسی و امـور حـاکمیت شـرکتی
  در اجرای ماده ۹ آیین نامه ” حاکمیت شرکتی در موسسات بیمه” و تبصره ۲ ماده ۱ دستورالعمل “نحوه تشکیل و شرح وظایف واحدها و کمیته‌های موضوع ماده ۱۱ آیین نامه حاکمیت شرکتی در موسسات بیمه (آیین نامه شماره ۹۳)” شرکت دارای اداره حسابرسی داخلی است.
  رئیس اداره حسابرسی داخلی و بازرسی آقای مصطفی اسدنژاد می‌باشند.