اعظم هنر دوست

اعظم هنر دوست

نائب رئیس هیئت مدیره و سرپرست

مـنا پارسـائی

مـنا پارسـائی

رئیس هیئت مدیره و عضو غیر موظف

علیرضا مشکلاتی

علیرضا مشکلاتی

عضو موظف هیئت مدیره