عمـلکرد بیـمه‌گری

 

 

  •  مجموع عملکرد بیمه‌گری شرکت بیمه اتکایی ایران‌معین در 6 ماهه اول سال 1401، به شرح جدول زیر می‌باشد. (میلیون ریال)