عملکرد بیمه‌گری

 

 

مجموع عملکرد بیمه‌گری شرکت بیمه اتکایی ایران‌معین در 6 ماهه اول سال 1401، به شرح جدول زیر می‌باشد. (میلیون ریال)