گزارش سالیانه هیأت مدیره شرکت بیمه اتکایی ایران‌معین به مجمع عمومی عادی سالیانه