بیمه اتکایی ایران‌معین در یک نگاه

معـرفی شـرکت:

شرکت بیمه ایران‌معین در سال 1382 تحت شماره 2057 و شناسه ملی 10861536970 در اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسید. این شرکت از سال 1390 مجوز قبولی اتکایی را از بیمه‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخذ و در کنار صدور بیمه‌ نامه‌های مستقیم در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، اقدام به قبول ریسک اتکایی از سرزمین اصلی نمود.

تغییر مولفه‌های کسب و کار در مناطق آزاد کشور و فعالیت روزافزون شرکت‌های بیمه سرزمین اصلی در این مناطق موجب شد که سهامداران شرکت، در آذر ماه ۱۴۰۰ موضوع فعالیت بیمه ایران‌معین را به تخصصی اتکایی تغییر دهد. با تغییر موضوع، پروانه فعالیت اتکایی شرکت برای انجام عملیات بیمه اتکایی در کلیه رشته‌های بیمه‌ای در تاریخ 1400/12/28 توسط بیمه‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر شد.

 

 

مـوضـوع و حـدود فعـالـیت شـرکـت:   

 

    

           • قبول بيمه‌های اتكايی و اتكايی مجدد، در كليه رشته‌های بيمه از بازارهای داخلی و خارجی

                تاسيس، مشاركت و يا اداره صندوق‌های بيمه اتكايی داخلی و خارجی

                تحصيل پوشش اتكايی در رابطه با تعهدات بيمه‌ای پذيرفته شده

                سرمايه‌گذاری از محل سرمايه، اندوخته‌ها، ذخاير فنی و ساير منابع مالی شركت

                عرضه خدمات مشاوره‌ای، جانبی و تكميلی در زمينه بيمه‌‌های اتكايی

                فعاليت در ساير زمينه‌هايی كه با اهداف و موضوع فعاليت شركت مرتبط و مكمل باشد