شـرح وظایـف اکـچـوئر رســمی

مطابق آیین نامه 78 شورای عالی بیمه وظایف اکچوئر رسمی بیمه به شرح ذیل می‌باشد:

 

 

  • نـحوه ذخیره گیری و کفایـت آن (موسسات اتکایی از لحاظ ذخیره گیری خسارت معوق، تابع ذخـایر اعلام شده از سـوی موسـسات بیمه واگذارنده بوده و از لـحاظ ذخیره‌گیری حـق بـیمه، تابـع مقررات آیین نامه‌های مصوب هستند.)

 

  • نحوه محاسبه نسبت توانگری مالی و صحت آن

  •  نحوه پذیرش و کفایت پوشش های اتکایی
  • نحوه مدیریت ریسک‌های موسسه بیمه از جمله ریسک سرمایه گذاری‌ها

  

  • اکچوئر داخلی شرکت بیمه اتکایی ایران معین زیر مجموعه اداره ریسک و اکچویری قرار دارد و در حال حاضر سرکار خانم مهرنوش ریسمانکار زاده مسئول اداره ریسک و اکچوئری این شرکت می‌باشند.