کمـیته حسـابرسی داخـلی


  • در اجرای ماده ۱۰ آیین نامه "حاکمیت شرکتی در موسسات بیمه" و دستورالعمل آن، شرکت دارای کمیته حسابرسی داخلی می‌باشد.

    کمیته حسابرسی داخلی متشکل از افراد زیر است: 
  • سرکار خانم اعظم هنردوست عضو هیأت مدیره ( رئیس کمیته) 
  • آقای عبدالمجید رافع عضو مستقل کمیته

آقای سیامک محمد ظاهری عضو مستقل کمیته

 

 

منـشور فـعالیت کمـیته حسـابرسی داخـلی