‌

مجتبی حیدری

نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل

 

 

حمید دیانت پی

رئیس هیأت مدیره

عباس راد

عضو هیأت مدیره

اعظم هنردوست

عضو هیأت مدیره