‌‌

هیات مدیره

 

 

دکتر داریوش محمدی

عضو هیأت مدیره و مدیرعامل

حمید رمضانی

نائب رئیس هیأت مدیره

مهدی قمصریان

عضو هیأت مدیره

 

کتر داریوش محمدی

عضو هیأت مدیره و مدیرعامل

کتر داریوش محمدی

عضو هیأت مدیره و مدیرعامل

حسین جلالی

عضو هیأت مدیره

دکتر محمد اسماعیلی

عضو هیأت مدیره