عملکرد

مجموع عملکرد شرکت بیمه ایران معین از نظر حق بیمه تولیدی در سال ۱۳۹۹، به تفکیک ماه و مستقیم و قبولی اتکایی، به شرح جدول زیر می‌باشد (مبالغ میلیون ریال)

عملکرد شرکت ۱۳۹۹ حق بیمه صادره حق بیمه قبولی
فروردین 94،472 78،420 
اردیبهشت 190،206  26،005
خرداد 215،678 18،987 
تیر 195،421 59،605 
مرداد 230،020 55،157