آخرین چارت مصوب شرکت، به‌شرح زیر می‌باشد؛ چارت جدید در حال طی مراحل قانونی تایید و تصویب است.