عباس حقیقی رئوفمدیر امور مالی

سوابق تحصیلی
 • کارشناسی ارشد حسابداری
haghighi
 • حسابرس سازمان حسابرسی- (۱۳۸۰-۱۳۷۷)
 • رئیس حسابداری نمایندگی ایران خودرو –  (۱۳۸۱-۱۳۸۰)
 • رئیس حسابداری شرکت آپکو (لیزینگ خودرو)- (۱۳۸۲-۱۳۸۱)
 • رئیس حسابداری شرکت صنعتی مرکید –  (۱۳۸۳-۱۳۸۲)
 • حسابرس ارشد موسسه حسابرسی هادی حساب تهران  – (۱۳۸۸-۱۳۸۳)
 • رئیس سرمایه گذاری  شرکت سهامی بیمه ایران معین –  (۱۳۹۲-۱۳۸۸)
 • مدیر امور مالی شرکت سهامی بیمه ایران معین – (۱۳۸۹ تا کنون)
 • عضو کارگروه مالی سندیکای بیمه گران – (۱۳۸۹ تا کنون)
 • سرپرست اداره مبارزه با پولشوئی شرکت سهامی بیمه ایران معین – (۱۳۹۲ تاکنون)
 • رئیس هیئت مدیره موسسه حقوقی حافظان سرمایه سبا معین – (۱۳۹۷ تاکنون)
 • سرپرست منابع انسانی و پشتیبانی بیمه ایران معین  –  (۱۳۹۸-۱۳۹۷)
[wbcr_php_snippet id="3108"]