اسد اسدی قلعه‌نیسرپرست امور شعب و نمایندگان
و مدیر بیمه های اشخاص

زمینه های تخصصی
 • مدرس دوره های بازاریابی
 • مدرس دانشگاه علمی کاربردی صنعتی شرق مرکز آموزش کاربردی صنعت ،معدن و تجارت دانشگاه علمی کاربردی بیمه ایران موسسه آموزش عالی بهار
 • مدرس دروس تخصصی بیمه شامل: صدور وخسارت کلیه رشته های بیمه ای، مدیریت ریسک، نرم افزارهای بیمه ای ، برنامه ریزی بازاریابی بازاریابی و فروش ، اصول سرپرستی ، مشتری مداری، مدیریت و سازمان شرکت های بیمه، بازاریابی استراتژیک ، دروس تخصصی دوره مدیریت بیمه در دوره های عالی مدیریت کسب و کار (MBA) و (DBA)
سوابق تحصیلی
 • کارشناسی زیست شناسی عمومی
 • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی – گرایش بازاریابی
 • گواهی بیمه های اموال و انرژی ( کالج بین المللی بیمه NIA – پونا – هندوستان )
asadi
 • کارشناس صدور و مسئول در رشته های اموال شعبه مشهد بیمه کارآفرین از ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۸۷
 • مسئول صدور اشخاص و عمر و سرمایه گذاری بیمه کارآفرین از ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۱
 • معاون استان خراسان رضوی و رئیس شعبه مشهد بیمه کارآفرین از ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴
 • مشاور معاون مدیرعامل درامورشعب و نمایندگان بیمه کارآفرین ۱۳۹۴ لغایت ۱۳۹۵
 • رئیس اداره امور نمایندگان و کارگزاران شرکت بیمه ایران معین ۱۳۹۵ لغایت ۱۳۹۷
 • سرپرست شعبه الکترونیک شرکت بیمه ایران معین ۱۳۹۵ لغایت ۱۳۹۷
 • سرپرست امورشعب، نمایندگان و کارگزاران شرکت بیمه ایران معین ۱۳۹۷
 • مشاور مدیرعامل شرکت پتروسینا
 • مشاور شرکت تهاتر بازار ارکان
 • مشاور گروه شرکت های آرمان
 • مشاور صنایع هیدرولیک هنری خراسان ، قطعه سازی موتور سیکلت D&G خراسان
[wbcr_php_snippet id="3108"]