احسان قائم پناهسرپرست منابع انسانی و پشتیبانی

سوابق تحصیلی
  • کارشناسی ارشد حقوق
GhaemPanah
  • بیمه تعاون – مدیر بازاریابی و ارتباط با مشتری
  • بیمه آرمان – رئیس مجتمع مرکزی تهران
  • بیمه ملت – معاون مدیر امور نمایندگان و کارگزاران
  • بیمه آرمان – رئیس مجتمع بیمه ای بانک
  • بیمه نوین – رئیس شعبه مرکزی تهران
  • بیمه نوین – رئیس شعبه قزوین
  • شرکت آتیه سازان حافظ – رئیس شعبه کرمانشاه
[wbcr_php_snippet id="3108"]