حق‌بیمه صادره مستقیم شرکت (میلیون ریال)
گروه بیمه‌ای  ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ تغییرات مبلغ(درصد)
تعداد مبلغ سهم از کل تعداد مبلغ سهم از کل
آتش سوزی ۲۶,۶۳۱ ۵۸,۳۳۵ ۱٫۰% ۱۹,۱۴۰ ۷۶,۹۱۷ ۴٫۹% ۳۲%
انرژی ۸ ۵۸,۸۱۵ ۱٫۰% ۱۱ ۸۰,۲۲۱ ۵٫۱% ۳۶%
باربری  ۹۴۷ ۶,۳۶۲ ۰٫۱% ۵۳۳ ۵,۴۸۷ ۰٫۳% -۱۴%
بدنه ۱۴,۵۵۵ ۱۱۴,۰۴۷ ۲٫۰% ۱۴,۷۸۵ ۱۸۳,۴۱۹ ۱۱٫۶% ۶۱%
پول  ۷ ۴۸ ۰٫۰% ۷ ۳۳ ۰٫۰% -۳۱%
حوادث ۲۳,۹۸۴ ۱۰,۰۲۰ ۰٫۲% ۲۱,۵۴۹ ۱۲,۰۵۲ ۰٫۸% ۲۰%
درمان ۲۹۹ ۹۲,۹۱۸ ۱٫۶% ۸۳ ۱۵۲,۸۱۹ ۹٫۷% ۶۴%
شخص ثالث ۱۵۳,۶۵۵ ۷۱۴,۳۹۷ ۱۲٫۳% ۱۲۹,۵۳۱ ۸۸۰,۳۹۴ ۵۵٫۹% ۲۳%
عمر ۱,۳۸۸ ۲۹,۸۳۲ ۰٫۵% ۱,۳۱۲ ۳۳,۸۹۳ ۲٫۲% ۱۴%
کشتی ۱۸۶ ۹,۵۷۸ ۰٫۲% ۲۰۱ ۱۰,۶۲۵ ۰٫۷% ۱۱%
مسئولیت ۱۰,۱۲۶ ۱۰۶,۸۸۲ ۱٫۸% ۷,۸۵۹ ۱۲۴,۴۵۳ ۷٫۹% ۱۶%
مهندسی  ۵۹ ۴,۷۲۲ ۰٫۱% ۶۴ ۱۱,۴۰۶ ۰٫۷% ۱۴۲%
هواپیما ۰ ۰ ۰٫۰% ۱۰ ۳,۲۲۵ ۰٫۲%
جمع ۲۳۱,۸۴۵ ۱,۲۰۵,۹۵۶ ۱۰۰% ۱۹۵,۰۸۵ ۱,۵۷۴,۹۴۶ ۱۰۰% ۳۱%

 

 

حق بیمه قبولی اتکایی (میلیون ریال)
گروه بیمه‌ای ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ تغییرات مبلغ
(درصد)
مبلغ سهم از کل مبلغ سهم از کل
آتش سوزی ۴۴,۴۷۲ ۴٫۱% ۱۳۲,۰۳۸ ۶٫۷% ۱۹۷%
انرژی ۷۷,۴۲۹ ۷٫۱% ۲۱۹,۷۲۷ ۱۱٫۱% ۱۸۴%
باربری ۱۳,۷۴۶ ۱٫۳% ۳۸,۹۱۲ ۲٫۰% ۱۸۳%
بدنه ۲,۳۳۹ ۰٫۲% ۶,۶۱۴ ۰٫۳% ۱۸۳%
پول ۴۴۳ ۰٫۰% ۱,۴۴۵ ۰٫۱% ۲۲۶%
حوادث ۰ ۰٫۰% ۸ ۰٫۰% ۱۰۰%
درمان ۸۳۰,۷۲۰ ۷۶٫۵% ۱,۳۳۹,۵۹۲ ۶۷٫۸% ۶۱%
کشتی ۵,۴۱۳ ۰٫۵% ۲۵,۱۴۸ ۱٫۳% ۳۶۵%
مسئولیت ۸,۰۲۱ ۰٫۷% ۱۳,۶۸۹ ۰٫۷% ۷۱%
مهندسی ۶۳,۱۴۲ ۵٫۸% ۱۰۳,۴۰۲ ۵٫۲% ۶۴%
هواپیما ۴۰,۲۷۳ ۳٫۷% ۸۴,۰۸۱ ۴٫۳% ۱۰۹%
سایر ۴۹۲ ۰٫۰۵% ۱۱,۸۳۷ ۰٫۶% ۲۳۰۴%
جمع ۱,۰۸۶,۴۹۱ ۱۰۰% ۱,۹۷۶,۴۹۲ ۱۰۰% ۸۲%

 

 

 

 

خسارت مستقیم (میلیون ریال)
 گروه بیمه‌ای سال ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ تغییرات مبلغ(درصد)
تعداد مبلغ سهم از کل تعداد مبلغ سهم از کل
آتش سوزی ۶۲ ۱۳,۴۹۹ ۱% ۷۴ ۱۹,۲۹۹ ۲٫۲% ۴۱%
انرژی ۰ ۱۷۵ ۰٫۰۲% ۰ ۰ ۰٫۰% -۱۰۰%
مهندسی  ۷ ۸,۲۰۹ ۱% ۵ ۲,۸۹۱ ۰٫۳% -۶۵%
عمر ۱۳۵ ۳,۸۳۲ ۰٫۴% ۲۰۵ ۳,۴۳۸ ۰٫۴% -۶%
بدنه ۱,۴۲۹ ۸۱,۲۰۱ ۸% ۱,۳۷۲ ۸۴,۸۹۱ ۹٫۶% ۵%
مسئولیت ۳۶۸ ۴۳,۰۰۶ ۴% ۳۰۵ ۵۱,۴۹۴ ۵٫۹% ۲۰%
شخص ثالث ۲,۷۲۳ ۴۴۵,۱۵۱ ۴۶% ۳,۰۹۷ ۶۰۴,۳۳۶ ۶۸٫۷% ۳۶%
درمان ۳,۳۸۶ ۷۶,۵۲۲ ۸% ۳,۹۹۱ ۱۰۸,۵۷۷ ۱۲٫۳% ۴۲%
حوادث ۳۶ ۶۰۴ ۰٫۱% ۵۵ ۱,۲۸۹ ۰٫۱% ۱۱۳%
باربری  ۱ ۳۲۵ ۰٫۰% ۲ ۷۶۰ ۰٫۱% ۱۳۴%
کشتی ۳ ۲۴۵ ۰٫۰۳% ۳ -۲۲,۵۵۸ ۰٫۳% ۱۰۳۵%
جمع ۸,۱۵۰ ۶۷۲,۷۷۳ ۱۰۰% ۹,۱۰۹ ۸۵۴,۴۱۸ ۱۰۰% -۹%

 

 

 

 

خسارت قبولی (میلیون ریال)
 گروه بیمه‌ای ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ تغییرات مبلغ
(درصد)
مبلغ سهم از کل مبلغ سهم از کل
آتش سوزی ۱۱,۲۱۲ ۳٫۸% ۲۲,۷۵۳ ۱٫۴% ۱۰۳%
انرژی ۲۸,۶۸۶ ۹٫۸% ۵۱,۰۴۴ ۳٫۱% ۷۸%
باربری  ۴۸۴ ۰٫۲% ۱,۸۹۸ ۰٫۱% ۲۹۲%
بدنه ۲۲۰ ۰٫۱% ۱۵۷ ۰٫۰% -۲۹%
پول  ۰٫۰% ۱۰۵ ۰٫۰% -۲۳۷۲%
درمان ۲۴۷,۰۳۳ ۸۴٫۵% ۱,۵۴۹,۲۶۶ ۹۳٫۶% ۵۲۷%
کشتی ۱,۹۳۳ ۰٫۷% ۲,۸۳۶ ۰٫۲% ۴۷%
مسئولیت ۲۵ ۰٫۰۱% ۳۳ ۰٫۰% ۳۳%
مهندسی  ۷۷۷ ۰٫۳% ۶,۵۹۱ ۰٫۴% ۷۴۹%
هواپیما ۱,۸۳۴ ۰٫۶% ۲۰,۵۰۳ ۱٫۲% ۱۰۱۸%
سایر   ۰٫۰۰% ۱۸ ۰٫۰% ۰%
جمع ۲۹۲,۱۹۹ ۱۰۰% ۱,۶۵۵,۲۰۵ ۱۰۰% ۴۶۶%
سهم شرکت از بازار بیمه کشور در سال ۱۳۹۶
 گروه بیمه‌ای ایران معین صنعت سهم ایران معین
آتش سوزی ۵۸,۳۳۵ ۱۴,۸۴۹,۱۰۰ ۰٫۳۹%
باربری  ۶,۳۶۲ ۲,۹۹۲,۵۰۰ ۰٫۲۱%
حوادث ۱۰,۰۲۰ ۳,۰۸۶,۰۰۰ ۰٫۳۲%
شخص ثالث و حوادث راننده ۷۱۴,۳۹۷ ۱۴۲,۷۵۷,۱۰۰ ۰٫۵۰%
بدنه ۱۱۴,۰۴۷ ۱۷,۳۹۶,۰۰۰ ۰٫۶۶%
درمان ۹۲,۹۱۸ ۸۳,۰۶۵,۳۰۰ ۰٫۱۱%
وسائط نقلیه آبی ۹,۵۷۸ ۱,۴۳۰,۲۰۰ ۰٫۶۷%
وسائط نقلیه هوایی ۰ ۱,۸۸۶,۸۰۰ ۰٫۰۰%
مهندسی  ۴,۷۲۲ ۸,۷۶۳,۷۰۰ ۰٫۰۵%
پول  ۴۸ ۱۲۵,۷۰۰ ۰٫۰۴%
مسئولیت ۱۰۶,۸۸۲ ۱۵,۷۱۶,۷۰۰ ۰٫۶۸%
اعتبار ۰ ۸,۰۰۰ ۰٫۰۰%
انرژی ۵۸,۸۱۵ ۱,۹۹۱,۵۰۰ ۲٫۹۵%
سایر ۰ ۱۰۵,۵۰۰ ۰٫۰۰%
عمر ۵۸,۸۱۵ ۵۱,۱۳۹,۹۰۰ ۰٫۱۲%
جمع ۱,۲۳۴,۹۴۰ ۳۴۵,۳۱۴,۰۰۰ ۰٫۳۶%

 

سهم نگهداری در سال ۱۳۹۶
گروه بیمه‌ای ۱- هزینه حق‌بیمه اتکائی واگذاری ۲-حق‌بیمه(صادره،قبولی) ۲-۱ سهم نگهداری
آتش سوزی ۳۰,۷۰۶ ۱۰۲,۸۰۶ ۷۲,۱۰۱ ۷۰%
انرژی ۴۰,۷۰۲ ۱۳۶,۲۴۵ ۹۵,۵۴۳ ۷۰%
باربری  ۶,۲۴۷ ۲۰,۱۰۹ ۱۳,۸۶۲ ۶۹%
بدنه ۱۱,۳۹۳ ۱۱۶,۳۸۶ ۱۰۴,۹۹۳ ۹۰%
پول  ۱۹۱ ۴۹۲ ۳۰۱ ۶۱%
حوادث ۱,۰۰۲ ۱۰,۰۲۰ ۹,۰۱۸ ۹۰%
درمان ۹,۲۹۲ ۹۲۳,۶۳۸ ۹۱۴,۳۴۶ ۹۹%
شخص ثالث ۷۱,۴۴۰ ۷۱۴,۳۹۷ ۶۴۲,۹۵۷ ۹۰%
عمر ۲,۹۸۳ ۲۹,۸۳۲ ۲۶,۸۴۹ ۹۰%
کشتی ۳,۳۸۰ ۱۴,۹۹۱ ۱۱,۶۱۱ ۷۷%
مسئولیت ۲۶,۵۹۹ ۱۱۴,۹۰۳ ۸۸,۳۰۴ ۷۷%
مهندسی  ۲۵,۵۲۵ ۶۷,۸۶۴ ۴۲,۳۳۸ ۶۲%
هواپیما ۰ ۴۰,۲۷۳ ۴۰,۲۷۳ ۱۰۰%
سایر ۰ ۴۹۲ ۴۹۲ ۱۰۰%
جمع ۲۲۹,۴۵۹ ۲,۲۹۲,۴۴۷ ۲,۰۶۲,۹۸۹ ۹۰%

 

 

 

سهم نگهداری در سال ۱۳۹۷
گروه بیمه ای  ۱- هزینه حق‌بیمه اتکائی واگذاری ۲-حق‌بیمه(صادره،قبولی) ۱-۲ سهم نگهداری
آتش سوزی ۶۶,۷۴۱ ۲۰۳,۳۱۵ ۱۳۶,۵۷۴ ۶۷%
انرژی ۸۳,۹۵۸ ۲۸۸,۳۲۳ ۲۰۴,۳۶۵ ۷۱%
باربری  ۹,۸۱۶ ۴۴,۳۹۹ ۳۴,۵۸۲ ۷۸%
بدنه ۱۸,۷۵۷ ۱۹۰,۰۳۳ ۱۷۱,۲۷۶ ۹۰%
پول  ۵۱۰ ۱,۴۷۸ ۹۶۸ ۶۵%
حوادث ۱,۲۰۵ ۱۶,۶۹۱ ۱۵,۴۸۶ ۹۳%
درمان ۱۵,۲۸۲ ۱,۴۹۲,۴۱۱ ۱,۴۷۷,۱۲۹ ۹۹%
شخص ثالث ۸۸,۰۳۹ ۸۸۰,۳۹۴ ۷۹۲,۳۵۵ ۹۰%
عمر ۳,۳۸۹ ۳۳,۸۹۳ ۳۰,۵۰۴ ۹۰%
کشتی ۶,۷۹۰ ۳۵,۷۷۳ ۲۸,۹۸۳ ۸۱%
مسئولیت ۳۲,۵۱۲ ۱۳۸,۱۴۲ ۱۰۵,۶۳۰ ۷۶%
مهندسی  ۳۱,۱۹۳ ۱۲۷,۴۴۳ ۹۶,۲۵۰ ۷۶%
هواپیما ۳۲۸ ۸۷,۳۰۵ ۸۶,۹۷۷ ۱۰۰%
سایر ۱۱,۸۳۷ ۱۱,۸۳۷ ۱۰۰%
جمع ۳۵۸,۵۲۲ ۳,۵۵۱,۴۳۸ ۳,۱۹۲,۹۱۶ ۹۰%
گروه بیمه‌ای ۱۳۹۶ ۱۳۹۷
آتش سوزی ۲۲٫۹۰%  
انرژی ۴۳٫۵۰%  
باربری  ۱۵٫۵۰%  
بدنه ۷۰٫۱۰%  
پوشش‌های تکمیلی عمر اندوخته‌دار(طرح مان)    
پول  ۴٫۸۰%  
حوادث ۱۲٫۹۰%  
درمان ۱۰۲٫۸۰%  
شخص ثالث ۶۸٫۳۰%  
عمر (به غیر از عمر اندوخته‌دار) ۲۶٫۹۰%  
کشتی ۱۰۹٫۷۰%  
مسئولیت ۵۰٫۷۰%  
مهندسی  ۴۴٫۵۰%  
هواپیما ۳٫۸۰%  
سایر -۴۱٫۸۰%  
کل رشته‌ها ۴۶٫۸۰%  
سال ۱۳۹۶
گروه رشته هزینه کارمزد و صدور حق‌بیمه نسبت هزینه کارمزد و صدور به حق‌بیمه صادره
آتش سوزی ۱۰,۰۱۸ ۵۸,۳۳۵ ۱۷%
انرژی ۰ ۵۸,۸۱۵ ۰%
باربری  ۹۴۵ ۶,۳۶۲ ۱۵%
بدنه ۱۳,۶۰۹ ۱۱۴,۰۴۷ ۱۲%
پول  ۷ ۴۸ ۱۴%
حوادث ۳,۰۵۰ ۱۰,۰۲۰ ۳۰%
درمان ۴,۸۰۰ ۹۲,۹۱۸ ۵%
شخص ثالث ۴۱,۵۸۷ ۷۱۴,۳۹۷ ۶%
عمر ۳,۵۶۰ ۲۹,۸۳۲ ۱۲%
کشتی ۵۸۵ ۹,۵۷۸ ۶%
مسئولیت ۲۶,۰۶۵ ۱۰۶,۸۸۲ ۲۴%
مهندسی  ۴۰۲ ۴,۷۲۲ ۹%
هواپیما
جمع ۱۰۴,۶۲۸ ۱,۲۰۵,۹۵۶ ۹%

 

سال ۱۳۹۷
گروه رشته هزینه کارمزد و صدور حق‌بیمه نسبت هزینه کارمزد و صدور به حق‌بیمه صادره
آتش سوزی ۱۱,۸۶۰ ۷۱,۲۷۷ ۱۷%
انرژی ۰ ۶۸,۵۹۶ ۰%
باربری  ۵۰۲ ۵,۴۸۷ ۹%
بدنه ۲۱,۰۳۱ ۱۸۳,۴۱۹ ۱۱%
پول  ۳ ۳۳ ۸%
حوادث ۳,۷۸۳ ۱۶,۶۸۴ ۲۳%
درمان ۶,۱۳۵ ۱۵۲,۸۱۹ ۴%
شخص ثالث ۵۵,۷۲۱ ۸۸۰,۳۹۴ ۶%
عمر ۴,۱۳۷ ۳۳,۸۹۳ ۱۲%
کشتی ۶۳۸ ۱۰,۶۲۵ ۶%
مسئولیت ۳۰,۳۴۸ ۱۲۴,۴۵۳ ۲۴%
مهندسی  ۵۵۹ ۲۴,۰۴۱ ۲%
هواپیما ۶ ۳,۲۲۵ ۰%
جمع ۱۳۴,۷۲۱ ۱,۵۷۴,۹۴۶ ۹%

 

  ۱۳۹۶ ۱۳۹۷
هزینه پرسنلی ۸۶,۸۰۳ ۱۲۰,۹۴۳
هزینه اداری ۴۹,۹۷۸ ۵۷,۸۴۲
جمع ۱۳۶,۷۸۲ ۱۷۸,۷۸۵

 

  ۱۳۹۶ ۱۳۹۷
نسبت هزینه‌های پرسنلی و اداری به حق‌بیمه صادره ۱۱% ۱۱%
نسبت هزینه‌های پرسنلی و اداری به حق‌بیمه صادره و قبولی ۶% ۵%
۱۳۹۶ ۱۳۹۷
سرمایه‌گذاری‌ها ۴,۹۹۸,۲۵۵ ۵,۶۵۹,۰۸۲
دارایی‌ها ۶,۳۴۱,۷۳۳ ۷,۱۷۷,۳۶۷
نسبت سرمایه‌گذاری‌ها به دارایی‌ها ۷۹% ۷۹%

 

نسبت ذخیره خسارت معوق به کل ذخایر (سهم نگهداری)
گروه رشته ۱۳۹۶ ۱۳۹۷
 آتـش سـوزی ۸% ۴۷%
انـــرژی ۲۱% ۱۴%
 بــاربــری ۴۰% ۲۷%
 بــدنـه ۱۵% ۲۰%
پـــول ۰% ۰%
 حــوادث ۱۶% ۱۱%
 درمــان ۲% ۷%
 شـخص ثـالث ۵۷% ۶۷%
عمر ۲% ۱%
کشتی ۷۴% ۵۷%
 مسئولیت ۴۲% ۶۷%
 مهندسی ۲۸% ۳۸%
هواپیما ۴% ۲۵%
سایر ۰% ۹%
جمع ۲۶% ۴۶%

 

 

سهم از ذخایر (سهم نگهداری)
گروه رشته ۱۳۹۶ ۱۳۹۷
 آتـش سـوزی ۲% ۵%
انـــرژی ۳% ۵%
 بــاربــری ۱% ۱%
 بــدنـه ۴% ۴%
پـــول ۰% ۰%
 حــوادث ۰% ۰%
 درمــان ۴۴% ۱۸%
 شـخص ثـالث ۳۵% ۳۳%
عمر ۳% ۲%
کشتی ۱% ۱۲%
 مسئولیت ۴% ۱۵%
 مهندسی ۲% ۳%
هواپیما ۱% ۳%
سایر ۰% ۰%
جمع ۱۰۰% ۱۰۰%

 

۱۳۹۶

۱۳۹۷

ذخیره ریاضی

۳۱,۷۷۳

۵۵,۰۶۲

کل ذخایر

۱,۹۲۱,۷۲۹

۳,۲۶۹,۰۵۷

نسبت ذخیره ریاضی به کل ذخایر

۲%

۲%

 

 

۱۳۹۶

۱۳۹۷

مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان

۱۴۱,۱۱۰

۲۴۳,۰۸۵

مطالبات از بیمه گران و بیمه گران اتکایی

۵۹۲,۸۲۸

۳۷۲,۳۳۵

جمع دارایی‌ها

۶,۳۴۱,۷۳۳

۷,۱۷۷,۳۶۷

نسبت مطالبات به کل دارایی‌ها

۱۲%

۹%

 

 

 

۱۳۹۶

۱۳۹۷

دارایی نقد

۳,۲۲۸,۲۷۶

۴,۷۶۰,۵۲۶

کل دارایی

۶,۳۴۱,۷۳۳

۷,۱۷۷,۳۶۷

دارایی نقد به کل دارایی

۵۱%

۶۶%

[wbcr_php_snippet id="3108"]