طرح های بیمه آتش سوزی

طرح ها

نوع طرح حق بیمه بدون مالیات و عوارض ارزش افزوده(ریال)
معین یک 800,000
معین دو 1100,000

طرح معین یک

نوع مورد بیمه تحت پوشش خطرات تحت پوشش سرمایه (سرمایه)
ساختمان و تاسيسات آتش سوزي، صاعقه و انفجار - زلزله - سيل - طوفان - ضايعات ناشي از برف و باران 300,000,000
اثاثيه موجود در منزل آتش سوزي، صاعقه و انفجار - زلزله - سيل - طوفان - ضايعات ناشي از برف و باران 50,000,000
هزينه اسکان موقت هزينه اسکان موقت 20,000,000

طرح معین دو

نوع مورد بیمه تحت پوشش خطرات تحت پوشش سرمایه (سرمایه)
ساختمان و تاسيسات آتش سوزي، صاعقه و انفجار - زلزله - سيل - طوفان - ضايعات ناشي از برف و باران 350,000,000
اثاثيه موجود در منزل آتش سوزي، صاعقه و انفجار - زلزله - سيل - طوفان - ضايعات ناشي از برف و باران 70,000,000
هزينه اسکان موقت هزينه اسکان موقت 30,000,000