تقویت و توسعه فعالیت حوزه قبولی اتکائی شرکت

شرکت بیمه ایران معین، تقویت و توسعه فعالیت حوزه قبولی اتکائی را به عنوان یک راهبرد اساسی در سال 1398 مد نظر قرار داده است. در نتیجه آن، طی 6 ماه نخست سال 1398 حق‌بیمه قبولی اتکائی نسبت به مدت مشابه سال 1397، بیش از 2 برابر شده استدیدگاهتان را بنویسید

[wbcr_php_snippet id="3108"]