شرکت بیمه ایران معین، تقویت و توسعه فعالیت حوزه قبولی اتکائی را به عنوان یک راهبرد اساسی در سال ۱۳۹۸ مد نظر قرار داده است. در نتیجه آن، طی ۶ ماه نخست سال ۱۳۹۸ حق‌بیمه قبولی اتکائی نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۷، بیش از ۲ برابر شده استدیدگاهتان را بنویسید

[wbcr_php_snippet id="3108"]