از ابتدای سال ۱۳۹۸ ورود به بازارهای جدید و توسعه فعالیت در آنها به عنوان یکی از راهبردهای اساسی شرکت به منظور افزایش پرتفوی مد نظر قرار گرفت. بر این مبنا در ۶ ماه نخست سال ۱۳۹۸ حق‌بیمه صادره در رشته‌های حمل کالا(۲۷۶ درصد)، نفت و انرژی(۸۳۸) و هواپیما(۸۷۳۱۶ درصد) با نرخ‌های رشد چشم‌گیر و بی‌سابقه‌ای روبه‌رو شده‌انددیدگاهتان را بنویسید

[wbcr_php_snippet id="3108"]