اصلاح ترکیب پرتفوی شرکت

از ابتدای سال 1398 اصلاح ترکیب پرتفوی شرکت به طور جدی در دستور کار قرار گرفته و از این روی سهم رشته شخص ثالث از حق‌بیمه صادره با کاهش چشمگیری رو به رو بوده است. آمار عملکرد 6 ماهه نشان می‌دهد که سهم این رشته از 63 درصد به 55 درصد کاهش یافته استدیدگاهتان را بنویسید

[wbcr_php_snippet id="3108"]