از ابتدای سال ۱۳۹۸ اصلاح ترکیب پرتفوی شرکت به طور جدی در دستور کار قرار گرفته و از این روی سهم رشته شخص ثالث از حق‌بیمه صادره با کاهش چشمگیری رو به رو بوده است. آمار عملکرد ۶ ماهه نشان می‌دهد که سهم این رشته از ۶۳ درصد به ۵۵ درصد کاهش یافته استدیدگاهتان را بنویسید

[wbcr_php_snippet id="3108"]