1. درصورت عدم پرداخت کل ویابخشی از حق بیمه درصورت بروز خسارت به چه نحوی عمل می شود؟

در صورت عدم پرداخت کل حق بیمه خسارت غیر قابل پرداخت می باشد در صورت عدم پرداخت صرفا بخشی از مبلغ حق بیمه توسط بیمه گذار ، خسارت به نسبت حق بیمه پرداختی ( با اعمال قاعده نسبی ) قابل پرداخت خواهد بود

  1. آیا کارکنان خارجی نیز می توانند از خدمات بیمه های مسئولیت استفاده کنند؟

اتباع خارجی در صورت دارا بودن مجوز اقامت و حق کار مجاز به فعالیت در این کشور می باشند ( مطابق مفاد قانون کار اتباع خارجی ) و صرفاً در این صورت مجاز به استفاده از مزایای پوشش بیمه مسئولیت می گردند.

  1. درصورت بروز حادثه ، مدت مجاز اعلام خسارت در خصوص استفاده از پوشش بیمه نامه مسئولیت کارفرما چقدر می باشد ؟

طبق مفاد قرارداد بیمه گزار  موظف است به محض اطلاع خود و حداکثر ظرف مدت 5 روز کاری از تاریخ وقوع حادثه موضوع بیمه نامه مراتب را به بیمه گر اعلام نماید .

  1. آیا بیمه های مسئولیت در هنگام صدور نیاز به بازدید اولیه دارد؟

بازدید اولیه در قبل از تاریخ صدور بیمه نامه های مسئولیت بیمه گر را در ارزیابی مناسبتر ریسک کمک می نماید لذا الزام انجام این امر با توجه به تعدد موارد بیمه ای با توجه به نوع ریسک و تشخیص کارشناسی انجام می پذیرد.

  1. آیا در بیمه مسئولیت مدنی باشگاه های ورزشی افرادی که برای ورزش در باشگاه مشغولند هم تحت پوشش هستند؟

بیمه نامه مسئولیت اماکن ورزشی ، خسارت واقع شده ( حوادث غیر ورزشی ) در محیط ورزشی ناشی از اهمال و قصور بیمه گذار را تحت پوشش قرار می دهد .

  1. اگر کارگری در خارج از محیط کارگاه دچار تصادف شود ، آیا بیمه مسئولیت کارفرما به او خسارت پرداخت می کند؟

خسارات ناشی از حوادث وسائط نقلیه موتوری جزء استثنائات بیمه نامه مسئولیت کارفرما می باشد . مگر آنکه بیمه گذار با خرید پوششهای اضافی خسارات مذکور را تحت پوشش قرار داده باشد .

  1. آیا از بیمه مسئولیت درمقابل‌ ادعای‌ اشخاص‌ ثالث‌ در مواردی‌ مانندترکیدگی‌لوله‌آب‌، ریزش‌ سقف‌ همسایه‌ طبقه‌ پایین ‌و … می توان استفاده کرد؟

پوشش این خطرات در بیمه نامه های مسئولیت عمومی پیش بینی گردیده است .

  1. آیا در بیمه های مسئولیت میتوان از تخفیف عدم خسارت استفاده کرد؟

در این بیمه نامه ها بابت هر سال که بدون خسارت سپری گردد ، بیمه گر حداکثر تا 10% تخفیف را لحاظ می نماید .

  1. شرایط اولیه صدور بیمه های مسئولیت مدنی چیست؟

تکمیل فرم پیشنهاد و ارائه مدارک و اطلاعات مورد نیاز بیمه گر

  1. آیا استاندارد های ایمنی برای صدور بیمه های مسئولیت اماکن عمومی مثل باشگاههای ورزشی در نظر گرفته می شود؟

در شرایط خصوصی بیمه نامه ، رعایت استانداردهای ایمنی به صورت مکتوب به بیمه گزار اعلام می گردد .

[wbcr_php_snippet id="3108"]